မိုင်းလင်းရွှေတူးဖော်ခြင်းအားရပ်ဆိုင်းရန်

PDF Files:

Shan

Burmese

English

ထုတ်ပြန်ချက်